Regulamin

Wersja regulaminu: 1.2, zmieniona 02.05.2020

Niniejszy regulamin orkreśla zasady użytkowania stron internetowych w domenie tabletoporder.com oraz określa warunk wszelkich umów zawieranych za pośrednictwem stron w tej domenie lub za pośrednictwem adresów poczty elektronicznej w tej domenie w tym w szczególności hello@tabletoporder.com.

SŁOWNICZEK:

Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną, korzystająca ze stron w domenie tabletoporder.com lub prowadząca korespondęcję z adresami poczty elektronicznej w domenie tabletoporder.com. Konsument - Klient będący osoba fizyczną zawierający Zamówienie w celu niezwiązanym bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową (zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny).

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, ale posiadająca zdolność prawną będąca stroną Zamówienia.

Tabletop Order– firma Format7 Bartosz Czernik, ul. Powstańców Śląskich 162/32, 53-139 Wrocław Polska, NIP: 8992686274, REGON: 366209280, adres email: hello@tabletoporder.com.

tabletoporder.com - wszystkie strony internetowe znajdujące się w domenie tabletoporder.com.

Produkt - dzieło, którego możliwość wykonania reklamuje się na tabletoporder.com lub do którego wykonania zobowiązał się Tabletop Order w ramach Zamówienia.

Zamówienie - umowa o dzieło zawarta z Tabletop Order mająca za przedmiot wykonanie Produktu.

Specyfikacja Klienta - dokładny opis charakterystyki konkretnego Produktu lub ich zbioru lub działań przyczyniających się ich wytworzeniu. Może też zawierać także kosztorys wykonania tych Produktów stanowiący wynagrodzenie za ich wykonanie.


§1. Postanowienia ogólne

Użytkowanie tabletoporder.com, wszystkie czynności prawne mające związek z tabletoporder.com lub Tabletop Order w tym każda umowa zawarta z Tabletop Order podlegają wyłącznie prawu Rzeczypospolitej Polskiej.

Niniejszy Regulamin jest integralną częścią treści każdego Zamówienia.

Tabletop Order zajmuje się wykonywaniem dzieł z dziedziny modelarstwa.

Tabletop Order oświadcza że odpowiada na komunikację od Użytkowników i Klientów w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania wiadomości. Wiadomości dostarczone po godzinie 9.00 czasu polskiego uznaje się za dostarczone następnego dnia roboczego. Niniejsze oświadczenie nie powoduje powstania po stronie Tabletop Order żadnych zobowiązań i nie może być podstawą do dochodzenia odszkodowania lub zadośćuczynienia.


§2 Zamówienia

1.Tabletop Order przyjmuje Zamówienia na następujące Produkty:

Pomalowany Model - model lub zbiór modeli pomalowany według Specyfikacji Klienta,
Podstawka - podstawka pod model lub diorama modelarska lub ich zbiór oraz przytwierdzenie do niej (nich) Pomalowanego Modelu (Modeli),
Konwersja - model o wyglądzie zmienionym względem względem wyglądu zaplanowanego przez producenta po złożeniu lub kolaż modeli lub ich części lub rzeźba lub jakakolwiek kombinacja tych rzeczy.
Złożony Model - model złożony według instrukcji producenta lub Specyfikacji Klienta.

2. Wszelkie ceny prezentowane na tabletoporder.com są cenami orientacyjnymi i w żadnym wypadku ich prezentacja nie stanowi oferty według przepisów Kodeksu Cywilnego, i nie rodzi po stronie Tabletop Order żadnych zobowiązań ani ograniczeń w negocjacjach dotyczących zawierania jakichkolwiek umów.

3. Proces Zamówienia przebiega standardowo według następujących kroków, ponumerowanych według kolejności chronologicznej:
1. Tabletop Order przedstawia Użytkownikowi do akceptacji Warunki Zamówienia, w języku angielskim lub polskim, zawierające co najmniej: wycenę kosztorysową lub sposób obliczenia ceny wykonania Produktu lub Produktów o określonej przez Użytkownika charakterystyce lub według konkretnej Specyfikacji Klienta jeśli taka została ustalona,
koszty wysyłki gotowych Produktów na adres wskazany przez Użytkownika,
termin wytworzenia Produktów lub sposób jego obliczenia.
Przedstawienie Użytkownikowi do akceptacji Warunków Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Zamówienia o tej treści. Ważność tej oferty wynosi 7 dni od dnia jej wysłania. Akceptacja tych Warunków przez Użytkownika oznacza przyjęcie oferty i zawarcie Zamówienia.
2. Po zawarciu Zamówienia, Klient może zostać zobowiązany do wpłacenia na numer konta bankowego wskazanego przez Tabletop Order, zaliczki jeśli zostało to wyszczególnione w zaakceptowanych przez niego Warunkach Zamówienia.
3. Strony Zamówienia prowadzą rozmowy w celu ustalenia Specyfikacji Klienta w języku angielskim lub polskim jeśli taka nie została wcześniej ustalona. Specyfikacji Klienta ustalona przez strony staje się częścią Zamówienia, określa oznaczenie dzieła jakie ma zostać wykonane, jest równoznaczna ze wskazówkami zamawiającego i stanowi podstawę do ponownego obliczenia wynagrodzenia za wykonanie danego Produktu jeśli jej postanowienia różnią się od tych zaakceptowanych w Warunkach Zamówienia.
4. Tabletop Order przystępuje do wykonania Zamówienia. W trakcie wykonywania Zamówienia Tabletop Order raz na 7 dni dzieli się z Klientem postępami w jego realizacji. W trakcie realizacji mogą mieć miejsce odbiory częściowe Produktów będących przedmiotem danego Zamówienia. Odbiory polegają na przedstawieniu Klientowi dokumentacji fotograficznej skończonego Produktu i zaakceptowaniu wykonania przez Klienta lub zgłoszeniu przez niego konieczności wprowadzenia poprawek.
5. Po ukończeniu Produktów będących przedmiotem danego Zamówienia, ich dokumentacja fotograficzna jest przedstawiana Klientowi w celu rozpoznania uchybień względem postanowień Zamówienia i akceptacji wykonania Zamówienia. Akceptacja lub brak zgłoszenia uwag przez Klienta w ciągu 7 dni od dnia udostępnienia dokumentacji Klientowi poczytywana jest za odbiór Produktów będących przedmiotem Zamówienia i potwierdzenie, że zostały one wykonane zgodnie z Zamówieniem.
6. Po odbiorze wykonania Zamówienia, Klient zobowiązany jest do zapłaty ceny określonej w Zamówieniu, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Tabletop Order, w ciągu 7 dni od dnia tej akceptacji.
7. W ciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania zapłaty, Tabletop Order wysyła do Klienta zamówione Produkty na adres wskazany przez niego przy ustalaniu kosztów wysyłki zaakceptowanych w Warunkach Zamówienia lub inny jeżeli taki został wskazany przez Klienta zanim Produkty zostały wysłane.

4. Jeśli w procesie konkretnego zamówienia wystąpiły odstępstwa od procesu przedstawionego w ust. 3 postanowienia tego ustępu stosuje się odpowiednio, w sposób który pozwoli na ich wykorzystanie w najszerszym zakresie.
5. Zamówienie zawarte pomiędzy Konsumentem a Tabletop Order ma charakter terminowy i trwa przez okres realizacji Zamówienia. Miejscem spełnienia świadczenia związanego z wykonaniem Produktu jest adres ul. Powstańców Śląskich 162/32, 53-139 Wrocław.


§3 Rękojmia i reklamacje z tytuł rękojmi

Tabletop Order jest zobowiązany do dostarczenia Konsumentom Produktu bez wad fizycznych i prawnych. Jakiekolwiek postanowienie niniejszego paragrafu nie wyłączają ani nie ograniczają uprawnień Konsumentów.

Tabletop Order przyjmuje reklamacje za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Format7 Bartosz Czernik, ul. Powstańców Śląskich 162/32, 53-139 Wrocław, oraz za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: hello@tabletoporder.com.

Tabletop Order w ciągu 15 dni roboczych ustosunkuje się do reklamacji Klienta z tytułu rękojmi i powiadomi go o sposobie dalszego postępowania. Reklamacja z tytułu rękojmi powinna zawierać dane osoby lub podmiotu składającego reklamację (imię i nazwisko lub pełna nazwa, dane kontaktowe) jak również wskazanie przyczyny reklamacji oraz treść żądania. W celu rozpatrzenia reklamacji z tytułu rękojmi przez Tabletop Order, Klient może zosytać wezwany do dostarczenia reklamowanego Produkt lub Produktów do Tabletop Order na adres Format7 Bartosz Czernik, ul. Powstańców Śląskich 162/32, 53-139 Wrocław.

Klient zaiwierający Zamówienie w celu związanym bezpośrednio z jego z działalnością zawodową lub gospodarczą (Klient niebędący Konsumentem) ma prawo złożyć reklamację, przy czym odpowiedzialność Tabletop Order z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktów ogranicza się do uprawnienia Klienta do żądania usunięcia wady polagejącej na niezgodoności tego Produktu z tyczącą się go Specyfikacją Klienta. W takim przypadku Tabletop Order wedle swego wyboru niezwłocznie wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad albo wadę usunie. Tabletop Order może również odstąpić od umowy lub jej części zwracając takiemu Klientowi niebędącemu Konsumentem cenę zapłaconą za Produkt dotknięty wadą fizyczną. W pozostałym zakresie odpowiedzialność Tabletop Order z tytułu rękojmi za wady Produktu w stosunku do Klientów niebędących Konsumentami jest wyłączona. Z zastrzeżeniem bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, w maksymalnym dopuszczalnym przez prawo zakresie odpowiedzialność Tabletop Order za szkody wyrządzone Klientom niebędącym Konsumentami ogranicza się do kwoty, jaką taki Klient zapłacił Tabletop Order za wykonanie danego Produktu.


§4 Rezygnacja z zamówienia oraz odstąpienie od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów, w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

Produkty, które są wytwarzane w ramach Zamówień są rzeczami w nieprefabrykowanymi, wyprodukowanymi według specyfikacji konsumenta lub służącymi zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Zatem Klient nie ma prawa odstąpienia od Zamówienia.


§5 Postanowienia końcowe

Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie swoich uprawnień oraz w sprawie sporu między nim, a Tabletop Order, między innymi zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów. Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl) w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.

Ewentualne spory powstałe między Klientem niebędącym Konsumentem a Tabletop Order, rozstrzygane będą przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Tabletop Order.

Językiem umów zawieranych z Tabletop Order jest język polski, niektóre części tych umow moga być jednak sporzadzone w jezyku angielskim. Tabletop Order zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

Zmiana regulaminu nie będziemieć wpływu na Zamówienia złożone przed taką zmianą, które są realizowane na zasadach dotychczasowych. Treść niniejszego regulaminu jest udostępniona do nieodpłatnego pobrania i zapisania przez każdą zainteresowaną osobę w wersji elektronicznej na stronie internetowej tabletoporder.com.

Polityka prywatności dostępna na stronie tabletoporder.com jest częscią niniejszego regulaminu i każdego Zamówienia, w drodze wyjątku i nie zmieniając postanowienia ust. 3 ta część regulaminu i zamówienia może być sporządzona w języku angielskim.